سوربکت سواب SORBACT SWAB

پانسمان سواب گرد سوربکت، یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند. سطح تماس این پانسمان با زخم به صورت یک سواب گرد که با یک حلقه سیلیکونی حفظ می شود شکل می گیرد.

مکانیزم اثر

عملکرد ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ذرات ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ(آب ﮔﺮﯾﺰ)، ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺒﯿﻌﺖ دو ذره ﻫﯿﺪروﻓﻮب، در ﺣﻀﻮر ﻣوﻠﮑﻮل آب ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪی وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي، ﻫﯿﺪورﻓﻮب در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯿﮑﺮوب در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در زﺧﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

#فروشگاه_اینترنتی #همیشه_تخفیف_شفاپیک

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت #محصولات_پزشکی با واحد فروش تماس بگیرید.

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#پانسمان_جاذب #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #بهبود_زخم #محصولات_زخم #پانسمان_زخم #پانسمان_آلژینات #پیشگیری_زخم_بستر #کیسه_مدفوع #کیسه_ادرار #انجمن_استومی_ایران #آلژینات #التیام_زخم #مشاوره_زخم #پیشگیری_زخم_بستر #سواب_گرد #مراقبت_از_زخم #زخم_فشاری #زخم_دیابتی#درمان_زخم #سوربکت#پانسمان_استریل
ریبون گاز با بافت کتانی نه تنها با جذب میکروب و قارچ و بهبود عفونت زخم ، بلکه با وصل به بافت های اسلاف و نکروتیک دبریدمان مکانیکال را درزمان دوره درمان انجام میدهد. کشش ترشحات زخم با دیگر محصولات مانند جاذب ، فوم و .. صورت میگیرد.اندازه کوچک ریبون در عفونت قارچی برای بین انگشتان بکار میرود.پانسمان گاز نواري سوربکت، یک پانسمان ضد عفونی شده است که باکتري ها و قارچ ها به آن جذب می شوند. این پانسمان از یک سطح سبز رنگ که در برخورد با زخم قرار می گیرد و شرایط جابجایی ترشحات زخم به پانسمان ثانویه را فراهم می کند ,تشکیل شده است. این پانسمان قادر به درمان فشاري میباشد.

#فروشگاه_اینترنتی #همیشه_تخفیف_شفاپیک

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت #محصولات_پزشکی با واحد فروش تماس بگیرید.

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#پانسمان_جاذب #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #بهبود_زخم #محصولات_زخم #پانسمان_زخم #پانسمان_آلژینات #پیشگیری_زخم_بستر #کیسه_مدفوع #کیسه_ادرار #انجمن_استومی_ایران #آلژینات #التیام_زخم #مشاوره_زخم #پیشگیری_زخم_بستر #ریبون #مراقبت_از_زخم #زخم_فشاری #زخم_دیابتی#درمان_زخم#ریبون_گاز_سوربکت #سوربکت
کیسه دوتکه بیبران با فیلتر ضد آب

#فروشگاه_اینترنتی #همیشه_تخفیف_شفاپیک

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت #محصولات_پزشکی با واحد فروش تماس بگیرید.

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#پانسمان_جاذب #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #بهبود_زخم #محصولات_زخم #پانسمان_زخم #کیسه_یوروستومی #پیشگیری_زخم_بستر #کیسه_مدفوع #کیسه_ادرار #انجمن_استومی_ایران #پانسمان_سوختگی #کیسه_کلوستومی #مشاوره_زخم #پیشگیری_زخم_بستر #کیسه_استومی_بیبران #مراقبت_از_زخم #زخم_فشاری #زخم_دیابتی#کیسه_استومی
#کالگیترول موجود شد.

#فروشگاه_اینترنتی #همیشه_تخفیف_شفاپیک

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت #محصولات_پزشکی با واحد فروش تماس بگیرید.

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#پانسمان_جاذب #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #بهبود_زخم #محصولات_زخم #پانسمان_زخم #پانسمان #پیشگیری_زخم_بستر #کیسه_مدفوع #کیسه_ادرار #انجمن_استومی_ایران #پانسمان_سوختگی #التیام_زخم #مشاوره_زخم #پیشگیری_زخم_بستر #التیام #مراقبت_از_زخم #زخم_فشاری #زخم_دیابتی#درمان_زخم
سپاس کادر درمان

انواع محصولات درمان زخم و کیسه های استومی یوروستومی و ایلئوستومی 

خریدی مطمئن با #خریدآنلاین از  #شفاپیک 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#نیایش #فروشگاه_آنلاین #انگیزشی #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #آرامش #محصولات_زخم #سلامتی #قهرمان_سلامت #قهرمانان_سلامت_کشور #سپاس_قهرمانان_سلامت #درمانگاه #درمانگر #کادردرمان #مجله_انگیزشی #کادر_درمان #مشاوره_زخم #مشاوره_استومی #مراقبت_از_استومی#مراقبت_از_زخم #رمضان #کرونا #بهیار #پرستار #پزشک #بیمارستان #قدردانی
نخ جراحی ویکریل پلاس در شفاپیک

محصولات پزشکی و دندانپزشکی در #شفاپیک
شفاپیک همراه همیشگی #بیماران و #پزشکان

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#زیبایی #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب 
 #ویکریل_پلاس_اتیکون #محصولات_دندانپزشکی #سوچور #جراحی_قلب #دندانپزشکی #پوست #نخ_ویکریل #نخ_بخیه #نخ_جراحی_دندانپزشکی #مجله_سلامت #جراحی #مشاوره_زخم #نخ_جراحی_ویکریل #نخ_پی_جی_ای #پی_جی_ای #نخ_جراحی #نخ_جراحی_اتیکون #اتیکون
نخ جراحی پرولین در شفاپیک

محصولات پزشکی و دندانپزشکی در #شفاپیک
شفاپیک همراه همیشگی #بیماران و #پزشکان

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#زیبایی #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب 
 #نخ_دندان #محصولات_دندانپزشکی #سوچور #جراحی_قلب #دندانپزشکی #پوست #نخ_پروپیلن #نخ_بخیه #نخ_جراحی_دندانپزشکی #مجله_سلامت #جراحی #مشاوره_زخم #نخ_جراحی_پرولن #نخ_پلی_پروپیلن #پرولین #نخ_جراحی #نخ_جراحی_اتیکون #اتیکون
و خدایی که در این نزدیکیست ، التماس دعا

انواع محصولات درمان زخم و کیسه های استومی یوروستومی و ایلئوستومی 

خریدی مطمئن با #خریدآنلاین از  #شفاپیک 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#نیایش #فروشگاه_آنلاین #انگیزشی #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #آرامش #محصولات_زخم #دعا #دعاء #شب_قدر #امام_علی #شهادت #شیعه #خدا #مجله_انگیزشی #پروردگار #مشاوره_زخم #مشاوره_استومی #مراقبت_از_استومی#مراقبت_از_زخم #رمضان #راز_دل #الله #رهایی #ولایت #مسجد #مذهبی
محصولات پزشکی و دندانپزشکی در #شفاپیک
شفاپیک همراه همیشگی #بیماران

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#زیبایی #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #نخ_دندان_کشیدن #نخ_دندان #محصولات_دندانپزشکی #سوچور #جراحی_زنان #دندانپزشکی #پوست #نخ_ #نخ_بخیه #نخ_جراحی_دندانپزشکی #مجله_سلامت #جراحی #مشاوره_زخم #نخ_جراحی_مونوکریل #نخل #مونوکریل #نخ_جراحی #نخ_جراحی_اتیکون #اتیکون
روغن ترمیم کننده بایو ایل

بایو -ایل یک محصول تخصصی مراقبت از پوست است که برای کمک به بهبود شکل ظاهری اسکار(جای زخم)،استرچ مارک(ترک های ناشی از کشیدگی پوست)و ناهماهنگی رنگ پوست،فرموله شده است.همچنین فرمولاسیون منحصربه‌فرد آن حاوی ترکیب نوآورانه PURCELLIN OIL است که در رفع خشکی و پیشگیری از علائم پیری پوست بسیار موثر است.

ویژگیهای محصول

    ویتامین A و E

    روغن اسطوخدوس

    روغن رزماری

    روغن بابونه

محصولات#ترمیمی_زیبایی در #شفاپیک
شفاپیک همراه همیشگی #بیماران

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#زیبایی #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #پوست_صاف #محصولات_زخم #زیبایی_پوست #کیسه_یوروستومی#پیشگیری_زخم_بستر #پوست #مراقبت_از_پوست #انجمن_استومی_ایران #رفع_اسکار #مجله_سلامت #آنتی_اسکار #مشاوره_زخم #اسکار#بایواویل #مراقبت_پوست #ژل_ترمیم_کننده #بایو_اویل #پوست_سالم
انواع کیسه های استومی

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت #محصولات_پزشکی با واحد فروش تماس بگیرید.

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#فروشگاه_اینترنتی #همیشه_تخفیف_شفاپیک

خریدی مطمئن با #خریدآنلاین از 🌱 شفاپیک 🌱

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#کیسه_آکسمد #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #زخم_استومی #محصولات_زخم #کیسه_استومی #کیسه_یوروستومی#پیشگیری_زخم_بستر #کیسه_مدفوع #کیسه_ادرار #انجمن_استومی_ایران #کیسه_کلوپلاست #مجله_سلامت #کلوستومی #مشاوره_زخم #مشاوره_استومی #مراقبت_از_استومی#جراحی_روده #استومی #کیسه_کلوستومی
روز ملی خلیج فارس گرامی باد.

انواع محصولات درمان زخم و کیسه های استومی یوروستومی و ایلئوستومی در

#فروشگاه_اینترنتی #همیشه_تخفیف_شفاپیک

 #کیسه_اکسمد #کیسه_کلوپلاست

تنتون سلامت
هر خریدی تو سایت شفاپیک راحت انجام میشه چون پیدا کردن محصول تو اینجا خیلی خیلی راحته😍

 خوشحالیم که میتونیم برای شما بی دغدغه کار کنیم.

#شفاپیک با کادری مجرب سعی در حفظ #امنیت_سلامتی شما دارد. 

خریدی مطمئن با #خریدآنلاین از 🌱 شفاپیک 🌱

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت #محصولات_پزشکی با واحد فروش تماس بگیرید.

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#persian_gulf #فروشگاه_آنلاین #انگیزشی #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #آرامش #محصولات_زخم #کیسه_استومی #کیسه_یوروستومی#کیسه_استومی_بیبران#روز_خلیج_فارس #روز_ملی_خلیج_فارس #انجمن_استومی_ایران #خلیجفارس #مجله_انگیزشی #محصولات_پزشکی #مشاوره_زخم #مشاوره_استومی #مراقبت_از_استومی#مراقبت_از_زخم #خلیج_فارس
برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت #محصولات_پزشکی با واحد فروش تماس بگیرید.

✅ وبسایت : www.shafapeik.com

✅ به دایرکت مراجعه کنید

✅ تلفن : ۷۱۷۰۵-۰۲۱

✅ پشتیبانی : ۰۹۹۰۹۲۴۲۴۹۶

#فروشگاه_اینترنتی #همیشه_تخفیف_شفاپیک

خریدی مطمئن با #خریدآنلاین از 🌱 شفاپیک 🌱

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#کیسه_آکسمد #فروشگاه_آنلاین #بن_ژیوار_طب #بنژیوارطب #مراقبت_در_منزل #زخم_استومی #محصولات_زخم #کیسه_استومی #کیسه_یوروستومی#پیشگیری_زخم_بستر #کیسه_مدفوع #کیسه_ادرار #انجمن_استومی_ایران #کیسه_کلوپلاست #مجله_سلامت #کلوستومی #مشاوره_زخم #مشاوره_استومی #مراقبت_از_استومی#جراحی_روده #استومی #کیسه_کلوستومی
فهرست
دنبال چی میگردی ؟ بیا تو واتس اپ بهم بگو
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم